REGULAMIN KLUBU TYLKO DLA KOBIET – MODELARNIA

Regulamin określa warunki świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych przez Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MODELARNIA Spółka Cywilna Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 26, na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej w dniu 9 września 2008 roku, NIP 5472095878, REGON 241010150; nr tel. 530 030 949, e-mail: biuro@sport.bielsko.pl (zwanym dalej jako 'Klub Modelarnia’).

 1. Postanowienia ogólne

 2. Zasady korzystania z usług klubu

 3. Zasady korzystania z siłowni i zajęć fitness

 4. Odpowiedzialność Klubu Modelarnia oraz Klientów

 5. Cennik oraz promocje

 6. Prawo do odstąpienia.

 7. Reklamacje

 8. Regulamin

 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Załącznik nr 1 do regulaminu- polityka RODO

Załącznik nr 2 do regulaminu – Regulamin dotyczący bezpieczeństwa sanitarnego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Klub Modelarnia świadczy usługi sportowo – rekreacyjne takie jak: grupowe i indywidualne zajęcia fitness, treningi personalne zajęcia na siłowni  oraz zajęcia grupowe dla nastolatek. Wstęp do klubu mają wyłącznie kobiety.

 2. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej Klubu www.modelarniafitness.pl oraz w recepcji Klubu Modelarnia.

 3. Klub Modelarnia jest czynny w godz. od 7.00 do 22.30 w dni powszechne, od 8.00 do 18.00 w soboty oraz od 9.00 do 18.00 w niedziele.

 4. Klub Modelarnia może być nieczynny w dni będące Świętami Kościelnymi lub Narodowymi, a także w dni znajdujące się pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 5. Osoby mające problemy zdrowotne lub będące w ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem, lub specjalistą. W przypadku przeciwwskazań lekarskich osoba przystępuje do ćwiczeń na własne ryzyko. Personel klubu Modelarnia nie posiada wykształcenia medycznego.

 6. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które posiadają kartę członkowską i aktualny kartnet lub które wykupiły wejście jednorazowe oraz osoby posiadające akceptowaną przez Modelarnię, kartę partnera.

 7. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji klubu Modelarnia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez Modelarnię i jego partnerów. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.

 8. Klub Modelarnia informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.

§ 2 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Na terenie Klubu Modelarnia nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 2. Na terenie klubu Modelarnia obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących .

 3. Na terenie klubu Modelarnia obowiązuje prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody klubu Modelarnia w szczególności treningów personalnych.

 4. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do:
  – przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
  – powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny,
  -zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu) przed przystąpieniem do jego używania,
  -zachowanie należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu Modelarnia,
  -odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,
  -opuszczenia siłowni oraz sal fitness nie później niż 15 minut przed zamknięciem Klubu Modelarnia.

 5. Klub Modelarnia zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, lub zmiany instruktora, a także odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu Modelarnia.

§ 3 Zasady korzystania z siłowni i zajęć fitness

 1. Z zajęć grupowych fitness, siłowni oraz treningów personalnych mogą korzystać tylko kobiety.

 2. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.

 3. Na zajęcia fitness obowiązuje system rezerwacji miejsc i jest obowiązkowy dla wszystkich Członków.

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu Modelarnia na 5 lub 10 dni (w zależności od rodzaju zajęć) przed rozpoczęciem zajęć bądź za pomocą zapisów online poprzez stronę internetową www.modelarniafitness.pl

 • Klub Modelarnia zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć fitness w przypadku, gdy liczba Uczestników nie będzie przekraczała trzech osób.

 1. W przypadku rezygnacji z zajęć Klub Modelarnia prosi o ich odwołanie osobiście, telefonicznie lub online najpóźniej na 2 godziny przed ich rozpoczęciem.

 2. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, trzykrotna nieobecność na zajęciach w ciągu 30 dni od pojawienia się pierwszej nieobecności, bez uprzedniego poinformowania o odwołaniu rezerwacji lub odwołanie rezerwacji poniżej 2 godzin przed ich rozpoczęciem, skutkuje zablokowaniem konta na 7 dni i brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji. Użytkownik zablokowany może uczestniczyć w zajęciach fitness wyłącznie za zgodą uzyskaną w recepcji Klubu Modelarnia najwcześniej na kilka minut przez ich rozpoczęciem.

 3. W przypadku Karnetów obejmujących określoną liczbę wejść, nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego wejścia w ramach obowiązującego Karnetu.

 4. Na sali ćwiczeń obowiązuję strój sportowy oraz czyste, sportowe obuwie zamienne. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia, o czym informuje personel Klubu lub instruktor prowadzacy grupowe zajęcia fitness.

 5. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może nie wpuścić spóźnionego Członka Klubu na zajęcia.

 6. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej

 7. O wpuszczeniu na zajęcia grupowe Członka Klubu, który nie dokonał rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu – nie instruktor prowadzący zajęcia grupowe.

 8. Jeśli na sali zajęć grupowych znajdzie się więcej osób, niż wynika to z rezerwacji miejsc Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali. Osoby, które nie dokonały rezerwacji będą musiały opuścić salę zajęć grupowych.

 9. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.

 10. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

 11. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie są zajęciami fizjoterapeutycznymi.

 12. System wentylacji, klimatyzacja, oświetlenie oraz system audiowizualny obsługiwany jest wyłącznie przez personel Klubu.

 13. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego rezerwowania miejsca na siłowni. Wyjątek stanowią zajęcia Express 30 na które obowiązuje rezerwacja miejsc.

 14. Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.

 15. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu Klubu oraz skorzystania z pomocy trenera dostępnego od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 20.00.

 16. Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.

 17. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu Modelarnia oraz trenerzy personalni z zewnątrz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Managera Klubu.

§ 4 Odpowiedzialność Klubu Modelarnia oraz Klientów

 1. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Członka Klubu i z jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, chyba że do szkody doszło z winy Modelarni lub Modelarnia przyczyniła się do jej powstania, w szczególności w przypadkach niewłaściwego nadzoru lub wad urządzenia. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobe korzystającą.

 2. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach, oraz na terenie Klubu Modelarnia. Członek Klubu może przekazać wartościowe rzeczy do sejfu w recepcji Klubu.

 3. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klienta, którą spowodowało zachowanie innych osób znajdujących się w Klubie Modelarnia

 4. Klient może otrzymać kluczyk do szafki, na czas przebywania na terenie Klubu Modelarnia. W tym celu zobowiązany jest pozostawić w recepcji Klubu Modelarnia Kartę członkowską lub kartę Partnera Klubu, a w przypadku zakupu wejścia jednorazowego – dokument ze zdjęciem. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji Klubu Modelarnia.

 5. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.

 6. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie Modelarnia.

§ 5 Cennik oraz promocje

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Klubu Modelarnia, w szczególności opisy usług i karnetów oraz ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Klubu Modelarnia podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Ceny prezentowane na stronie Klubu Modelarnia mogą ulegać zmianom.

 4. Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje).

 5. Promocje nie podlegają łączeniu.

 6. Klient korzystający z promocji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem promocji.

§ 6 Prawo do odstąpienia

1.Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line poprzez serwis Przelewy24 lub Payu) jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827).

2.Klientowi, który zawarł Umowę w sposób, o których mowa w § 12 pkt. 1 przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.

3.Prawo odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie w formie pisemnej winno zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę klubu, oznaczenie Członka Klubu; data; oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub równoważnej;

4.W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy wskazanego w § 12 pkt. 3, Członkowi Klubu przysługuje jeżeli złożył oświadczenie, o którym mowa w w § 12 pkt. 3 klub Modelarnia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności.

§ 7 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji do zakupionej usługi.

2. Pismo reklamacyjne Członek Klubu może przekazać bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierał o w szczególności: imię , nazwisko, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanego Usług, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Klub Modelarni, zwróci się̨ do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Klub Modelarnia zakresie.

5. Klub Modelarnia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Klub Modelarnia danymi, a gdyby to nie było możliwe, zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy podany przez Klienta. W uzasadnionych przypadkach Klub Modelarnia może wysłać́ odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację Klienta.

§ 8 Regulamin

 1. Klub Modelarnia publikuje aktualną wersję regulaminu na stronie internetowej.

 2. Regulamin oraz załącznik nr 1 i 2 oraz Ogólne Warunki Umowy są integralną częścią umowy członkowskiej i umowy sprzedaży.

 3. Klub Modelarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku gdy Regulamin jest częścią umowy bezterminowej, jego zmiana odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy dostępnych w Klubie oraz na stronie www.modelarniafitness.pl.

§ 9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie Modelarnia jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) ,niezbędnych do zawarcia umowy. 

2.Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, użytkowników strony www.modelarniafitness.pl, czy osób chcących zawrzeć z Modelarnia S.C. umowę) jest Modelarnia S.C. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba może skontaktować sięw formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem: biuro@sport.bielsko.pl

3. Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 22 53 10 440 Fax +48 22 53 10 441 e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)Świadczenia usług opisanych w Regulaminie. W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.

b)W celu marketingowym, który obejmuje:

-przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,

-utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.

c)W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:

-zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,

-rozwój i ulepszanie usług Administratora,

-kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną(choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora),

-zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział,

-dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje,

-wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.

5.Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono. 6.Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną.

7.Do danych takich należą:

a)Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Członkowi Klubu bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem.

b)Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek,

c)Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania,

d)Dane dotyczące preferencji lub zachowań– udostępniane przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www, konkursów, akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Klubach,

e)Dane audiowizualne – nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:

a)Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

b)Uzasadniony interes Administratora.

c)Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).

9. Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty: a)Zaufani Partnerzy. Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:

-Usług związanych z technologią(na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług),

-Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,

-Usług związanych z przetwarzanie płatności z online (polecenia zapłaty, Przelewy24),

-Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa.

10. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora
z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 11. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniające
do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

12. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

13. Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo:

a)Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

b)Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora,

c)Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

14. Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

15. Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: biuro@sport.bielsko.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Modelarnia S.C w Bielsku-Białej. W niniejszej klauzuli informujemy o formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących: klientami, dostawcami, kontrahentami, w tym potencjalnymi oraz kandydatami do pracy lub współpracy, a także innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. oraz w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem (świadczenia wynikających z niej usług, obsługi ewentualnych reklamacji itp.), (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie rachunku lub faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług (marketing bezpośredni i produktów podmiotów współpracujących, organizacja akcji promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych), w celu obsługi wniosków przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy, a także w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d. na potrzeby wewnętrzne (zarządcze) Administratora, w tym w celach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (monitoring wizyjny w klubach), a także w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji produktów i procesów obsługi), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e. zapewnienia klientowi bezpieczeństwa podczas zajęć, rozwoju i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i d) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

f. archiwalnych i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Okres przechowywania danych osobowych

Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych powyżej tj.:
a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (maksymalnie najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, do 10 lat);

b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

c. w odniesieniu do procesu rekrutacji – do czasu zakończenia procesu naboru na wybrane stanowisko pracy lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu;

d. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych – do chwili z cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f. w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;

g. w odniesieniu do monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy, chyba, że nagranie będzie niezbędne dla celów np. postępowania sądowego lub ochrony interesów Administratora.

PRAWA OSÓB – prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Administrator udostępnia Pani dane osobowe partnerom biznesowym takim jak trenerzy personalni lub firmy świadczące dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, kurierskie itp.

Administrator może przekazać Pani dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. Administrator przekazuje dane osobowe swoim pracownikom, a także może je udostępnić innym podmiotom powiązanym z Modelarnią S.C.

Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej
Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względów podatkowych lub rachunkowych).

W ramach procesów rekrutacji podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Załącznik nr 2 do regulaminu – Regulamin dotyczący bezpieczeństwa sanitarnego

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów klubu fitness Modelarnia, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom klubu fitness Modelarnia niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie klubu fitness Modelarnia zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.modelarniafitness.pl, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Modelarni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące.

5. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

7.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym: dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety, posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń, dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

8. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

9. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.