Regulamin dotyczący bezpieczeństwa sanitarnego

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów klubu fitness Modelarnia, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom klubu fitness Modelarnia niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie klubu fitness Modelarnia zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.modelarniafitness.pl, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach klubu wynosi 83 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny osób chcących ćwiczyć na siłowni, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Modelarnii nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą

dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

REGULAMIN KLUBU MODELARNIA

REGULAMIN KLUBU MODELARNIA

Regulamin określa warunki świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych przez Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, Piotr Strykowski prowadzącymi wspolnie działalność gospodarczą w formie społki cywilnej pod nazwą MODELARNIA Społka Cywilna Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, Piotr Strykowski z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 26, na podstawie umowy społki cywilnej zawartej w dniu 9 września 2008 roku, NIP 5472095878, REGON 241010150; nr tel.+48 33 497 50 33: e-mail: biuro@sport.bielsko.pl (zwanym dalej jako 'Klub Modelarnia’).

 1. Postanowienia ogolne
 2. Definicje
 3. Członkostwo
 4. Karnet na siłownię i zajęcia fitness
 5. Rozwiązanie umowy
 6. Zasady korzystania z siłowni i zajęć fitness
 7. Zasady korzystania z usług klubu
 8. Odpowiedzialność Klubu Modelarnia oraz Klientow
 9. Cennik oraz promocje
 10. Regulamin
 11. Ochrona danych osobowych oraz polityka
 12. Prawo odstąpienia
 13. Reklamacje

Załącznik nr do regulaminu

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Klub Modelarnia świadczy usługi sportowo – rekreacyjne takie jak: grupowe i indywidualne zajęcia fitness, trening personalny, siłownia oraz zajęcia grupowe dla dzieci.
 2. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej Klubu www.sport.bielsko.pl oraz w recepcji Klubu Modelarnia.
 3. Klub Modelarnia jest czynny w godz. od 7.00 do 22.30 w dni powszechne, od 8.00 do 20.00 w soboty oraz od 9.00 do 18.00 w niedziele i święta.
 4. Klub Modelarnia może być nieczynny w dni będące Świętami Kościelnymi lub Narodowymi, a także w dni znajdujące się pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 5. Osoby mające problemy zdrowotne lub będące w ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem, lub specjalistą. W przypadku przeciwwskazań lekarskich osoba przystępuje do ćwiczeń na własne ryzyko.
 6. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, ktore posiadają kartę członkowską i aktualny kartnet lub ktore wykupiły karnet jednorazowy, oraz osoby posiadające, akceptowaną przez Modelarnię, kartę partnera.
 7. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji klubu Modelarnia, w przypadku publikacji zdjęć i filmow z zajęć grupowych oraz siłowni, jak rownież imprez organizowanych przez Modelarnię i jego partnerow. Wizerunek Członkow Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w ktorej będzie on stanowił jedynie szczegoł

całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.

 • 2 Definicje

Członek Klubu – osoba pełnoletnia lub osoba, ktora ukończyła 16 lat za pisemną zgodą rodzicow lub opiekuna prawnego, ktora zawarta z Klubem Modelarnia Umowe członkowską.

Karta członkowska – zawiera informacje dotyczące uprawnień do korzystania z Klubu Modelarnia zgodne z zawartą przez Członka Klubu umową członkowską.

Klub Modelarnia – Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, Piotr Strykowski prowadzącymi wspolnie działalność gospodarczą w formie społki cywilnej pod nazwą MODELARNIA Społka Cywilna Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, Piotr Strykowski z siedzibą w Bielsku – Białej ul. 1 Maja 26, na podstawie umowy społki cywilnej zawartej w dniu 9 września 2008 roku, NIP 5472095878, REGON 241010150; nr tel. +48 33 497 50 33, e-mail: bniuro@sport.bielsko.pl

Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwa (loginem) i hasłem podanym przez Członka Klubu lub Klienta, zespol informacji

zawierających dane Członka Klubu lub Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do dokonywania rezerwacji miejsc, w tym informacje o zawartych Umowach i teminach płatności.

Regulamin – niniejszy regulamin Klubu Modelarnia.

Umowa członkowska – umowa sprzedaży usług sportowo – rekreacyjnych w postaci karnetu opłacanego miesięcznie w klubie lub przelewem, zawierana między Członkiem Klubu a Klubem Modelarnia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług sportowo – rekreacyjnych w postaci karnetu jednorazowego między Klientem, a Klubem Modelarnia.

Umowa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Klub Modelarnia na rzecz Członka Klubu za pośrednictwem strony internetowej https://modelarnia-bielskobiala.efitness.com.pl

Zamrożenie karnetu – czynność zawieszenia korzystania z usług Klubu, wyznaczająca niższy poziom opłaty miesięcznej i gwarantująca utrzymanie takiej samej stałej kwoty po okresie zamrożenia.

 • 3 Członkostwo
 1. Członkiem Klubu Modelarnia może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, ktora ukończyła 16 lat za pisemną zgodą rodzicow lub opiekunow prawnych.
 2. Rodzice bądź opiekun prawny podpisuje umowę członkowską i oświadczenie, w ktorym zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za osobę małoletnią korzystającą z usług Klubu Modelarnia oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
 3. Podstawą przynależności do Klubu Modelarnia jest Umowa członkowska zawierana na czas nieokreślony, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Członkostwo w Klubie Modelarnia powstanie w dniu podpisania umowy członkowskiej, uiszczenia opłaty wynikającej z cennika i wskazanej w umowie oraz opłaceniu i odebraniu Karty członkowskiej.
 5. Opłata za wydanie Karty członkowskiej wynosi 10 zł i jest obowiązkowa. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy i zwroceniu karty przez członka Klubu Modelarnia.
 6. W przypadku zgubienia Karty członkowskiej Członek klubu zobowiązuję się do wykupienia duplikatu karty w cenie 10 zł.
 7. Karta członkowska ważna jest przez okres obowiązywania Umowy członkowskiej.
 8. Karta Członkowska jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną na niej jako właściciel.
 9. Klub Modelarnia zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą członkowską poprzez okazanie dowodu osobistego, bądź innego dokumentu ze zdjęciem. Karta Członkowska, ktorą legitymujue się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu Modelarnia.
 10. Każdy Członek Klubu lub Klient może otrzymać dostęp do indywidualnego konta poprzez rejestrację na stronie internetowej www.sport.bielsko.pl, gdzie można zarządzać swoimi danymi osobowymi, sprawdzać historię umow i terminy płatności oraz dokonywać rezerwacji miejsc na zajęciach.
 11. Nie korzystanie z usług Klubu Modelarnia w okresie trwania umowy członkowskiej nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczania comiesięcznej płatności za karnet.
 12. Członek Klubu ma obowiązek zgłoszenia chęci zamrożenia karnetu na minimum jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, zgłaszając zamrożenie w formie pisemnej w recepcji Klubu. Opłata za jeden miesiąc zamrożenia wynosi 15 zł. Jeśli okres trwa dłużej niż jeden miesiąc rozliczeniowy opłata za całość zamrożenia (suma wszystkich miesięcy) jest rowna 20 zł, z uwzględnieniem faktu, że okres zamrożenia w ciągłości nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zamrożenia Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie Modelrania z tytułu posiadania karnetu od momentu rozpoczęcia okresu zamrożenia do jego zakończenia (zakończenie należy określić z gory przy składaniu formularza).
 13. Członek klubu jest zobowiązany informować Klub Modelarnia o wszelkich zmianach adresu oraz zmianach nazwiska (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego).
 • 4 Karnet na siłownię i zajęcia fitness
 1. W Klubie Modelarnia na zajęcia fitness i siłownię obowiązują 4 typy karnetow:

– karnet jednorazowy – ważny w dniu jego zakupu,

– karnet open – ważny bezterminowo od dnia jego aktywacji,

– karnet student – ważny bezterminowo od dnia jego aktywacji, dla osoby poniżej 26 lat pod warunkiem okazania legitymacji studenckiej

lub uczniowskiej,

– karnet senior – ważny bezterminowo od dnia jego aktywacji, dla osob ktore ukończyły 60 lat.

– karnet kids – ważny przez okres miesiąca od dnia zakupu, dla dzieci upoważniający do korzystania z dedykowanych im zajęć

 1. Karnety obowiązują na następujące zajęcia:

-jednorazowy – na siłownię lub na jedną godzinę zajęć fitness,

-open, student, senior – na siłownię oraz na wszystkie zajęcia fitness.

 1. Karnet jednorazowy opłaca się z gory w dniu jego zakupu.
 2. Karnet open, student oraz senior opłaca się z gory w dniu jego zakupu za pierwszy miesiąc, a kolejne w recepcji Klubu lub przelewem bankowym.
 3. Karnet jednorazowy uprawnia do korzystania z siłowni lub na jednej godzinie zajęć fitness w dniu jego zakupu w godzinach otwarcia Klubu Modelarnia
 4. W ramach wykupionego karnetu open, student lub senior Klient może korzystać albo z siłowni albo z siłowni i zajęć fitness w nieograniczonym czasie w godzinach otwarcia Klubu Modelarnia. Wyjątkiem są mężczyźni, ktorzy mogą korzystać tylko z zajęc fitness.
 5. Aktualny cennik usług świadczonych przez Klub Modelarnia znajduje się w recepcji Klubu Modelarnia oraz na stronie internetowej www.sport.bielsko.pl
 • 5 Rozwiązanie umowy
 1. Dla wszystkich karnetow bezterminowych obowiązuję trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ktory naliczany jest według okresu rozliczniowego od dnia pisemnej daty zgloszenia w recepcji Klubu Modelarnia. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości zamrożenia karnetu.
 2. Umowa członkowska może zostać rozwiązana przez Klub Modelarnia bez okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Członka Klubu warunkow niniejszej umowy, nieprzestrzegania regulaminu, a w szczegolności nie opłacenia w terminie podanym w umowie miesięcznej opłaty za karnet, po uprzednim zawiadomieniu Członka Klubu telefonicznie lub mailowo.
 • 6 Zasady korzystania z siłowni i zajęć fitness
 1. Na zajęcia fitness obowiązuje system rezerwacji miejsc i jest obowiązkowy dla wszystkich Członkow.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, lub osobiście w recepcji Klubu Modelarnia dwa dni przed rozpoczęciem zajęć bądź pięć dni wcześniej za pomocą zapisow on-line poprzez stronę internetową www.sport.bielsko.pl
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć Klub Modelarnia prosi o ich odwołanie osobiście bądź telefonicznie najpoźniej na 10 godz. przed ich rozpoczęciem.
 4. Trzykrotna nieobecność na zajęciach w ciągu 30 dni, bez uprzedniego poinformowania o odwołaniu rezerwacji lub odwołanie rezerwacji

poniżej 10 godzin przed ich rozpoczęciem, skutkuje zablokowaniem konta na 7 dni i brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji.

Użytkownik zablokowany może uczestniczyć w zajęciach fitness wyłącznie za zgodą uzyskaną w recepcji Klubu Modelarnia najwcześniej

na kilka minut przez ich rozpoczęciem.

 1. Na sali ćwiczeń obowiązuję stroj sportowy oraz czyste, sportowe obuwie zamienne.
 2. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego rezerwowania miejsca na siłowni.

Z siłowni mogą korzystać tylko kobiety.

 1. Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.
 2. Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientow.
 3. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu Modelarnia oraz trenerzy personalni z zewnątrz pod warunkiem wyrażenia zgody

przez Managera Klubu.

 • 7 Zasady korzystania z usług Klubu
 1. Na terenie Klubu Modelarnia nie wolno przebywać osobom, ktorych stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środkow odurzających.
 2. Na terenie klubu Modelarnia obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojow alkoholowych, narkotykow oraz środkow dopingujących .
 3. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do:

– przestrzegania powszechnie przyjętych zasad wspołżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osob wspołćwiczących, w szczegolności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słow powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.

– powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechni

przyjętych norm higieny,

-zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu ( uzyskanie informacji od personelu Klubu Modelarnia) przed przystąpieniem do jego używania,

-zachowanie należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu Modelarnia,

-odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,

-opuszczenia siłowni oraz sal fitness nie poźniej niż 15 minut przed zamknięciem Klubu Modelarnia.

 1. Klub Modelarnia zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć,lub zmiany instruktora, a także odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu Modelarnia.
 • 8 Odpowiedzialność Klubu Modelarnia oraz Klientów
 1. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek używania sprzętu w sposob niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazowkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapozniania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobe korzystającą.
 2. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach, oraz na terenie Klubu Modelarnia.
 3. Klub Modelarnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klienta, ktorą spowodowało zachowanie innych osob znajdujących się w Klubie Modelarnia
 4. Klient może otrzymać kluczyk do szafki, na czas przebywania na terenie Klubu Modelarnia. W tym celu zobowiązany jest pozostawić w recepcji Klubu Modelarnia Kartę członkowską lub kartę Partnera Klubu, a w przypadku zakupu karnetu jednorazowego – dokument ze zdjęciem. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrocić w recepcji Klubu Modelarnia.
 5. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
 6. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie Modelarnia.
 • 9 Cennik oraz promocje
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Klubu Modelarnia, w szczegolności opisy usług i karnetow oraz ich ceny , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Klubu Modelarnia podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny prezentowane na stronie Klubu Modelarnia mogą ulegać zmianom, w szczegolności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT.

Jednakże dla zwartej umowy członkostwa lub umowy sprzedaży obowiązują ceny aktualne na moment jego zawarcia przez Członka Klubu lub Klienta.

 1. Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje).
 2. Promocje nie podlegają łączeniu.
 3. Klient korzystający z promocji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem promocji.
 • 10 Regulamin
 1. Klub Modelarnia publikuje aktualną wersję regulaminu na stronie internetowej.
 2. Regulamin oraz załącznik nr 1 jest integralną częścią umowy członkowskiej i umowy sprzedaży.
 3. Klub Modelarnia może wprowadzać zmiany do regulaminu z ważnych przyczyn, w szczegolności: zmiany przepisow prawa; zmiany cennika i sposobow płatności – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposob naruszać praw nabytych przez Członka Klubu lub Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczegolności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy członkowskie, lub umowy sprzedaży.
 • 11 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie Modelarnia jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) ,niezbędnych do zawarcia umowy.

2.Administratorem Danych Osobowych Członkow Klubu oraz osob zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członkow Klubu, użytkownikow strony www.modelarniafitness.pl, czy osob chcących zawrzeć z Modelarnia S.C. umowę) jest Modelarnia S.C. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych, z ktorym Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba może skontaktować sięw formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem: biuro@sport.bielsko.pl

 1. Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 22 53 10 440 Fax +48 22 53 10 441 e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl;

desiwm@giodo.gov.pl Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)Świadczenia usług opisanych w Regulaminie. W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia

profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. Niepodanie danych

uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.

b)W celu marketingowym, ktory obejmuje:

-przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatow marketingowych dotyczących usług i produktow,

rownieżna urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym za pomocą systemow przekazujących te

informacje automatycznie,

-utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania sięprzez te strony.

c)W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesow Administratora, do ktorych należą:

-zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,

-rozwoj i ulepszanie usług Administratora,

-kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną(choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub

odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, ktore zostały skierowane do Administratora),

-zarządzanie promocjami i konkursami, w ktorych Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział,

-dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, ktory Administrator reprezentuje,

-wypełnienie zobowiązańprawnych w tym wiążących Administratora nakazow władz i sądow.

5.Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, ktore mu udostępniono.

6.Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, ktore zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione lub ktore zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną.

7.Do danych takich należą:

a)Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Członkowi Klubu bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem.

b)Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. dane dotyczące treningow, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek,

c)Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania,

d)Dane dotyczące preferencji lub zachowań– udostępniane przez Członka Klubu lub osobęzainteresowaną podczas przeglądania strony www,

konkursow, akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Klubach,

e)Dane audiowizualne – nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmow dla celow bezpieczeństwa lub celow dowodowych.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:

a)Zgoda osoby, ktorej dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

b)Uzasadniony interes Administratora.

c)Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).

 1. Dane osobowe Administrator może przekazywaćdo innych podmiotow, z ktorymi zawarłstosowne umowy. Są to następujące podmioty:

a)Zaufani Partnerzy. Sąto podmioty, z ktorymi łącząAdministratora umowy biznesowe i ktorzy świadcząna jego rzecz usługi, jak choćby

dostawcy:

-Usług związanych z technologią(na przykład wsparcie stron www i innych systemow biznesowych, z ktorych Administrator korzysta w celu

dostarczania usług),

-Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,

-Usług związanych z przetwarzanie płatności z online (polecenia zapłaty, Przelewy24),

-Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa.

 1. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 2. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniająje do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
 3. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisow prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgod i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 4. Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo:

a)Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

b)Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora,

c)Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osob, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

 1. Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgod lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgod na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, ktorych udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 2. Z Administratorem skontaktowaćmożna się pod adresem: biuro@sport.bielsko.pl.
 • 12 Prawo do odstapienia

1.Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line poprzez serwis Przelewy24) jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827).

2.Klientowi, ktory zawarł Umowę w sposob, o ktorych mowa w § 12 pkt. 1 przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ktore winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.

3.Prawo odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie w formie pisemnej winno zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę klubu, oznaczenie Członka Klubu; data; oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub rownoważnej;

4.W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy wskazanego w § 12 pkt. 3, Członkowi Klubu przysługuje jeżeli złożył oświadczenie, o ktorym mowa w w § 12 pkt. 3 klub Modelarnia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z ktorego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności.

 • 12 Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji do zakupionej usługi.
 2. Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Wskazane jest, aby zgł oszenie reklamacji zawierał o wszczegolności: imię , nazwisko, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanego Usług,dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Klub Modelarni ,zwroci się̨ doskładającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Klub Modelarnia zakresie.
 5. Klub Modelarnia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Klub Modelarnia danymi, a gdyby to nie było możliwe, zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy podany przez Klienta. W uzasadnionych przypadkach Klub Modelarnia może wysłać́ odpowiedź w inny sposob wskazany przez składającego reklamację Klienta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Modelarnia S.C w Bielsku-Białej. W niniejszej klauzuli informujemy o formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osob fizycznych będących: klientami, dostawcami, kontrahentami, w tym potencjalnymi, oraz kandydatami do pracy lub wspołpracy, a także innymi osobami, ktorych dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunkow umowy itp.

oraz w celu realizacji umow zawieranych z Administratorem (świadczenia wynikających z niej usług, obsługi ewentualnych reklamacji itp.),

(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązkow prawnych np. wystawienie rachunku lub faktury, przechowywanie dokumentacji

księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 1. w celu oferowania przez Administratora produktow i usług (marketing bezpośredni i produktow podmiotow wspołpracujących, organizacja akcji promocyjnych, konkursow, programow lojalnościowych), w celu obsługi wnioskow przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy, a także w celu badania satysfakcji klientow, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientow Administratora z oferowanych produktow i usług, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. na potrzeby wewnętrzne (zarządcze) Administratora, w tym w celach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (monitoring wizyjny w klubach), a także w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientow, optymalizacji produktow i procesow obsługi), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. zapewnienia klientowi bezpieczeństwa podczas zajęć, rozwoju i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i d) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 4. archiwalnych i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

[Okres przechowywania danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celow przetwarzania, wymienionych powyżej tj.:

 1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (maksymalnie najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, do 10 lat);
 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązkow prawnych – przez czas, w ktorym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;
 3. w odniesieniu do procesu rekrutacji – do czasu zakończenia procesu naboru na wybrane stanowisko pracy lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu;
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych – do chwili z cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 5. w odniesieniu do wewnętrznych celow administracyjnych, do celow archiwalnych oraz badania satysfakcji klientow – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesow Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. w przypadku organizacji programow lojalnościowych, konkursow oraz akcji promocyjnych – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagrod;
 7. w odniesieniu do monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy, chyba, że nagranie będzie niezbędne dla celow np. postępowania sądowego lub ochrony interesow Administratora.

[PRAWA OSOB – prawo dostępu do danych osobowych]

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celow, dla ktorych zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposob automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

[Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego] Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Odbiorcy danych]

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym takim jak trenerzy personalni lub firmy świadczące dla Administratora

rożnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, kurierskie itp.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. Administrator przekazuje dane osobowe swoim pracownikom, a także może je udostępnić innym podmiotom powiązanym z Modelarnią S.C.

[Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej]

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie będą profilowane.

[Podanie danych]

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względow podatkowych lub rachunkowych).

W ramach procesow rekrutacji podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.